TwitterFacebookLinkedIn

Refereeravonden

8 september 2020

Uitnodiging webinar lezing & eindreferaten

A- en P-opleiding

Stemmingsstoornissen

Depressie  
 

De avond wordt gevuld met een hoofdspreker en 2 opleidelingen die hun eindreferaat presenteren, gerelateerd aan de lezing van de hoofdspreker.

 

Sprekers

Hanneke den Boer, gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot specialist

Silvan Egger
, arts in opleiding tot specialist psychiatrie, aandachtsgebied volwassenen

Prof. dr. Jan Spijker, psychiater Expertisecentrum Depressie Pro Persona en bijzonder hoogleraar chronische depressie Radboud Universiteit

Peter Oostelbos, ervaringsdeskundige, o.a. werkzaam voor de Depressie Vereniging en betrokken bij de onderzoeksprogramma’s Pro Persona en Radboudumc

Dorien Smit, junior onderzoeker Pro Persona Research en promovenda Radboud Universiteit

Programma 8 september

17.30 – 17.35 uur        Opening en hosting door Jeroen Koning, plv. opleider psychiatrie

                                    en Annemarie van der Meij, psychiater expertise centrum

                                    depressie en locatie opleider

17.35 – 17.55 uur        Hanneke den Boer

17.55 – 18.05 uur        Discussie

18.05 – 18.25 uur        Silvan Egger

18.25 – 18.35 uur        Discussie

18.35 – 18.50 uur        Pauze

18.50 – 19.35 uur        Prof. dr. J. Spijker, Peter Oostelbos en Dorien Smit

19.35 – 19.45 uur        Discussie

19.45 – 20.00 uur        WRAP UP bijeenkomst Prof. dr. Jan Spijker

20.00 uur                     Sluiting

Accreditatie is aangevraagd bij de NVvP, FGzP, de VSR en het kwaliteitsregister V&V.


Lezing GIOS Hanneke den Boer

Inleiding

In deze studie is het effect van gedragsactivatie als stand-alone interventie onderzocht bij drie jongeren met als hoofddiagnose een depressieve stoornis. Op basis van de gevalsbeschrijvingen worden de resultaten van het protocol verder uitgelicht en worden hypotheses gevormd over het uitblijven van een volledig effect, als ook voor vervolgonderzoek.     

Samenvatting

In dit onderzoek is het effect van gedragsactivatie (GA) als stand-alone interventie onderzocht in de behandeling van adolescenten binnen de SGGZ met als hoofddiagnose een depressieve stoornis. GA wordt aangeboden als één van de elementen binnen cognitieve gedragstherapie (CGT), waarbij er ruime wetenschappelijke onderbouwing is voor de effectiviteit van CGT maar het nog onduidelijk is welke elementen binnen deze behandeling effectief zijn. Aan de huidige studie hebben drie adolescenten deelgenomen, zij hebben een individuele behandeling gevolgd van 8 weken waarin het GA protocol werd aangeboden. De depressie symptomen werd gedurende 20 weken – voorafgaand, tijdens en na de behandeling –  wekelijks gemeten, daarnaast werd angst en algeheel welbevinden voorafgaand, na de behandeling en tijdens follow-up geëvalueerd . Bij één deelnemer namen de depressie symptomen af. Bij een andere deelnemer was er een partieel effect en bij de derde deelnemer was er geen sprake van een afname van depressie symptomen. Bij twee van de drie deelnemers was er sprake van een afname van angstsymptomen (voor- versus follow-up meting), er was echter geen effect op het algeheel welbevinden. Op basis van de gevalsbeschrijvingen worden verschillende hypotheses gevormd over het uitblijven van (volledig) effect bij twee deelnemers, die voornamelijk samenhangen met belemmerende, co-morbide problematiek in het uitvoeren en vasthouden van GA.

 

Lezing AIOS psychiatrie Silvan Egger

Inleiding

Mindfulness based cognitive therapy voor patiënten met langdurig gebruik van antidepressieve medicatie: een kwalitatief onderzoek.

Het onderzoek is onderdeel van de afbouw van antidepressiva-studie, welke het afbouwen van langdurig antidepressivagebruik bij patiënten in de eerste lijn onderzoekt. Vanavond worden de resultaten besproken van een kwalitatief onderzoek welk zich specifiek op de helpende en belemmerende elementen van MBCT bij het afbouwen van antidepressieve medicatie heeft gericht.

Samenvatting

Binnen de eerste lijn bestaat een groep patiënten die langdurig antidepressieve medicatie (ADM) gebruikt. Bij een deel van de patiënten is de ADM gestart in een moeilijke periode in hun leven, zonder dat er daadwerkelijk sprake was van een duidelijke indicatie voor ADM, zoals een stemmings- of angststoornis. Veel patiënten hebben gedurende hun, vaak al jarenlange, gebruik van ADM één of meerdere pogingen gedaan om te stoppen met het gebruik, maar zijn bijvoorbeeld door ontwenningsverschijnselen weer herstart. Mislukte stoppogingen gaan vaak gepaard met de angst nooit meer te kunnen stoppen met de medicatie. De afbouw van antidepressiva-studie heeft onderzocht in hoeverre mindfulness based cognitive therapy (MBCT) als aanvulling op de afbouwbegeleiding door de POH-GGZ, doeltreffend kan zijn om ADM gebruik te verminderen of zelfs te staken.

Het inzetten van MBCT in de vorm van een training ter ondersteuning bij het afbouwen en staken van antidepressieve medicatie lijkt een veelbelovende strategie, echter is dit nog onvoldoende onderzocht.

Supervisor wetenschappelijk onderzoek: Prof. Dr. J. Spijker, psychiater, expertisecentrum depressie Pro Persona

 

Lezing hoofdsprekers: Jan Spijker, Peter Oostelbos en Dorien Smit.

Titel: Depressie Connect, de online community voor mensen met depressie en hun naasten. Inzet van ervaringskennis bij Depressie.

Achtergrond: Door het persisterende karakter van depressie speelt zelfmanagement een belangrijke rol in het dagelijks leven van de patiënt. Eigen regie in het goed omgaan met de uitdagingen die een (chronische) depressie met zich meebrengt wordt steeds belangrijker in de reguliere behandelingen. Deze tendens onderstreept het belang van de inzet van ervaringskennis en –deskundigheid. Depressie Connect biedt mensen met depressie de mogelijkheid om ervaringskennis uit te wisselen op een besloten platform. Dit onderzoek is een kwalitatieve en kwantitatieve verkenning van de meerwaarde van online lotgenotencontact.

Rationale: Resultaten van dit onderzoek geven meer zicht op de plek die (online) lotgenotencontact kan innemen in de zorg voor mensen met depressie.  Er loopt tevens een implementatieproject om Depressie Connect als aanvulling op bestaande behandelingen in de GGz aan te bieden.

Methode: Er worden momenteel twee evaluatieonderzoeken naar Depressie Connect uitgevoerd: 1) Een kwalitatief onderzoek, waarbij semigestructureerde interviews worden gehouden in een doelgericht geworven sample van 15 gebruikers van de online community Depressie Connect. 2) Een kwantitatief onderzoek, waarbij primair wordt onderzocht of het gebruik van de online community effect heeft op empowerment, kwaliteit van leven, terugval, algemeen functioneren en de inzet van zelfmanagementstrategieën.

Resultaten: Resultaten van het kwalitatieve onderzoek suggereren dat deelnemers van het platform verschillende “gebruikersrollen” aannemen; enerzijds gericht op het zoeken van steun, anderzijds gericht op het geven van steun. Deze rollen houden, los of in samenhang, verband met de meerwaarde die gebruikers ervaren. We onderscheiden vier thema’s die overkoepelend aangeven wat het forumgebruik oplevert: 1) Persoonlijke ontwikkeling, 2) Een gevoel van verbondenheid, 3) Betekenisgeving, 4) Praktische tips. De grootste toegevoegde waarde van Depressie Connect lijkt te zitten in de flexibiliteit van het platform, Depressie Connect biedt gebruikers een veilige context waar zij kunnen wisselen van gebruikersrol. Een houding die op dat moment bij hun behoefte past en hen verder kan helpen in het omgaan met depressie. Definitieve resultaten van beide onderzoeken worden in september van 2020 verwacht.

Conclusie: De eerste resultaten wijzen op de meerwaarde van online lotgenotencontact. Dit nieuwe inzicht kan bijdragen aan de inbedding van deze vorm van hulp naast reguliere vormen van behandeling.

Sluiting

De host en co-host sluiten de bijeenkomst af.


Digitale uitnodiging            

Voor aanmeldingen stuurt u een mail: lezingen@propersona.nl onder vermelding van “Webinar 8 september. U ontvangt vervolgens een link met de Zoom toegang gegevens.

NB Locatie

NVT vanwege de digitale aanbiedingsvorm.